Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie
 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 1991-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Puławska.
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Adres: Lipowa 2, 59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie
 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 1991-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Puławska.
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Adres: Lipowa 2, 59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.