Wzór deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach Świetlicowych (druk do pobrania) – skopuj

Informacja zwrotna

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej

w Polkowicach.

Oświadczam, że wyrażam zgodę aby moje dziecko …………………………………………….………………………..

( imię i nazwisko )

Uczestniczyło od dnia 15.02.2021r. w zajęciach świetlicowych w godzinach:

I   godz. 12.00 – 15.00         ( dzieci od 6 lat do 3 klasy SP)                                                    

II godz. 15.30 – 17.30

( właściwe proszę zakreślić )                                                      

Po zakończonych zajęciach dziecko *

1). Może samodzielnie wrócić do domu.

2). Odbiorę osobiście lub na pisemnym oświadczeniu wskaże osoby upoważnione do odbioru dziecka.

Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                     ………………………………………………
( Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego )

*Odpowiednie zakreślić