Archiwum kategorii: Działania

Działania Świetlicy

           Świetlica Środowiskowa jest ciepłym i przyjemnym miejscem dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Uczestnicy zajęć mogą tutaj przychodzić w czasie wolnym od nauki  szkolnej, z podziałem na grupy, w  godzinach  od  8.30 do 17.45. Dzieci i młodzież mogą tutaj realizować swoje zamierzenia, rozwijać wszechstronne zdolności. Otrzymają również pomoc w odrabianiu lekcji.

           Jest to miejsce, w którym każdy znajdzie interesujące go zajęcie, spotka ciekawych ludzi, a jeśli będzie chciał porozmawiać o nurtujących go problemach to wysłuchamy go i postaramy się pomóc. Nasze zajęcia są nieustannie modyfikowane i dostosowywane do potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć.

           Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach organizuje przede wszystkim zajęcia grupowe, mające na celu wspieranie rozwoju naszych uczestników, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u dzieci i młodzieży, jak również wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości.

W Świetlicy realizujemy m. in. następujące formy pracy:

Edukacyjne: pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie, poprawiające pamięć, koncentrację uwagi, zajęcia profilaktyczne o tematyce higieny, stylu życia i zdrowia, zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, informatyczne, wycieczki, spacery.

Oddziaływania wychowawcze: socjoterapia, nauka podstawowych umiejętności społecznych, poprawy relacji i komunikacji w rodzinie, grupie rówieśniczej, pokazanie dzieciom jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych bez uciekania do zachowań autodestrukcyjnych, promocja stylu życia alternatywnego wobec używek, nauka zachowań asertywnych, realizujemy Trening Umiejętności Społecznych, cykl zajęć dla dzieci
i młodzieży mających na celu nabycie lub rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, przestrzegania zasad, rozumienia i kontrolowania emocji . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Dodatkową formą wsparcia jest Trening Zastępowania Agresji  dla dzieci i młodzieży. Realizujemy również w ramach działań profilaktycznych program socjoterapeutyczny „Gotowi do startu” realizowany raz w tygodniu dla dwóch grup wiekowych. Zajęcia trwają ok jednej godziny lekcyjnej, składają się z części integracyjnej, właściwej – odwołującej się do tematu głównego, podsumowującej, ewaluacyjnej mającej na celu informację zwrotna od uczestników dla prowadzącego. W trakcie realizacji użyte zostają różnego rodzaju formy pracy z dziećmi i młodzieżą takie jak: praca w kręgu, rundki, burza mózgów, drama, mini wykłady, zabawa, ćwiczenia relaksacyjne. Wyżej wymienione formy mają za zadanie uatrakcyjnić zajęcia, zmniejszyć dystans między uczestnikami oraz uczestnikami a prowadzącym, wyrównanie pozycji społecznych, aktywizację grupy, zmniejszenie napięcia i relaks.

Działania opiekuńcze: aktywne, konstruktywne spędzanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji dzieci, organizowanie opieki podczas ferii letnich i zimowych.

Do zadań naszej placówki należy współpraca z rodziną, która polega na  wspieraniu rodziców w pełnieniu codziennych ról wychowawczych, doskonaleniu umiejętności wychowawczych, (warsztaty dla rodziców, spotkania okolicznościowe) oraz współpraca z różnymi instytucjami, szkołą, pracownikami OPS, itp.

Powyższe zadania realizowane są poprzez różne formy pracy z wychowankami. Podczas pobytu dzieci w świetlicy wychowawcy pomagają w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości w nauce. Organizują różnego rodzaju gry, zabawy integracyjne i edukacyjne, co przyczynia się do poprawy sprawność fizycznej. Prowadzą zajęcia plastyczne, taneczne, modelarskie, twórcze poprzez, które wspierają rozwój zainteresowań i zdolności dzieci. Uczą także zasad zachowania przy stole, higieny, działania na rzecz świetlicy, np. dbania o wystrój placówki. Dzieci uczestniczą też w wycieczkach plenerowych i wyjazdach wakacyjnych nie tylko o charakterze turystyczno-rekreacyjnym ale przede wszystkim profilaktycznym.

Serdecznie zapraszamy 🙂

 

 

           Nasze zajęcia są nieustannie modyfikowane i dostosowywane do potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć.