Archiwum kategorii: Bez kategorii

O programie

O programie

Organizatorem Programu Jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanej inicjatywy podejmuje się działania edukacyjne podnoszące świadomość społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Jednym z etapów programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa się w Warszawie.

Kolejnym elementem programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Korzyści z udziału w programie

Szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapraszamy do uczestnictwa w programie. Uczestnicy programu mają zapewnione specjalistyczne szkolenia, wsparcie ekspertów, jak również otrzymują materiały edukacyjne w celu przeprowadzenia zajęć z uczniami.  

Patroni i partnerzy

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. 

 

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Jednym z etapów programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa się w Warszawie.

Kolejnym elementem programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ubezpieczenie

Dzień Dobry Drodzy Rodzice

Przesyłamy informację o ubezpieczeniu. Jeżeli samodzielnie ubezpieczacie Państwo dziecko prosimy o informację. Rodzice, którzy deklarują chęć ubezpieczenia dziecka w Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach proszeni są o zapoznanie się z załącznikiem dotyczącym ogólnych warunków ubezpieczenia od NNW PZU Edukacja

1513538 (pzu.pl)

 • koszt ubezpieczenia to kwota 35 zł – płatne u wychowawcy
 • termin płatności do 22.11.2021r.
 • ubezpieczenie obejmuje okres 15.09.2021r. – 14.09.2022r.

INFORMACJA

Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w terminie od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. zawiesza zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej i uczniów Szkół Ponadpodstawowych.  Czasowe ograniczenia funkcjonowania związane są  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższą zmianą wydłużamy godziny pobytu dzieci z klas I – III do godziny 17:00,  zgodnie z deklaracjami rodziców, opiekunów prawnych.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie
 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 1991-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Puławska.
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Adres: Lipowa 2, 59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie
 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 1991-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Puławska.
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Adres: Lipowa 2, 59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@ops.polkowice.pl
 • Telefon: 76 724 67 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aktualizacja procedur bezpiecznego pobytu dziecka

AKTUALIZACJA PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W POLKOWICACH Z DNIA  
24.08.2020r.

w ww. procedurze  uległy zmianie następujące podpunkty:

 1. Świetlica Środowiskowa OPS w Polkowicach sprawuje opiekę nad dziećmi
  z podziałem na trzy grupy. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 2. Usunięty.
 3.  Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przy wejściu do przedszkola poprzez pracownika świetlicy w celu ograniczenia osób wchodzących na teren placówki.

14. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00 po jej upływie w placówce są  dezynfekowane   klamki ,framugi, skrzydła drzwi, blaty poręcze, włączniki itd.

 • Dzieci mogą być odbierane ze Świetlicy wcześniej niż 14:15 po uprzednim poinformowaniu wychowawcy.

Aktualizacja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach

Beata Puławska